Toyota och Lexus tar nästa steg i avancerad säkerhetsteknik

Lexus LS och Toyota Mirai utrustas med ’Advanced Drive’, så att bilar och förare bättre kan samverka för högre säkerhet i Japan. Körassistans med människan i centrum.

För Toyota är målet enkelt: att kunna minska antalet dödliga trafikolyckor till noll. 

Metoden för att nå målet är Mobility Teammate Concept, ett automatiserat körsystem unikt för Toyota. Det går ut på att förbättra kommunikationen mellan förare och bilar och möjliggöra för dem att ömsesidigt hjälpa varandra samt koordinera körningen. Snarare än att bilar tar över körningen och ersätter människan agerar bilen och föraren som partners och stödjer varandra. Föraren kan njuta av körupplevelsen och använda automatiserad körning vid vissa tillfällen för att nå verklig säkerhet samt obegränsad mobilitet.

Nya Lexus LS och Toyota Mirai finns i versioner utrustade med Advanced Drive, en ny funktion från Toyota/Lexus Teammate, som är en avancerad körassistansteknik. Syftet är att även i fortsättningen låta föraren vara i centrum. Kommunikationen mellan bil och förare ska däremot förstärkas, vilket leder till säker körning och bekväm mobilitet.

Funktioner i Advanced Drive

Advanced Drive kännetecknas av fem egenskaper: Intelligent, Reliable, Perceptive, Interactive och Upgradeable.

Målet är att ge automatiserad körning som ger förare trygghet att fatta beslut med säkerhet som högsta prioritet. AI-teknik baserad på djupinlärning används för att förutsäga olika situationer som kan uppstå under körningen och ge assistans till föraren.

I de fall där fara föreligger, vare sig det handlar om utifrån kommande fara eller förarens hälsotillstånd, kan systemet varna så att föraren kan fatta ett beslut eller låta systemet hantera situationen. Syftet är körassistans som bygger förtroende mellan föraren och bilen genom tvåvägskommunikation.

Advanced Drive ger möjlighet till mjukvaruuppdateringar så att funktioner kan läggas till och uppdateras även sedan bilen levererats till kunden. I Japan samlar vi in kördata, inklusive exteriör bilddata, som förs över till våra säkra server. Genom att samla in och analysera fordonsdata under konstant föränderliga förhållanden kan vi använda den som referens för framtida utveckling av avancerad säkerhet och karttekniker. Integriteten och säkerhet för föraren och de individer som fångas av kameran beaktas när datan samlas in och processas.

Advanced Drive i praktiken

Advanced Drive är ett system som stödjer körningen på motorvägar eller andra större vägar där endast motorfordon är tillåtna. Genom att ange destinationen i navigationssystemet kommer Advanced Drive att genomlysa situationen, fatta beslut och assistera körningen under förarens överinseende utifrån den verkliga trafiksituationen. Systemet kan hålla bilen i rätt fil, upprättahålla avståndet till andra fordon, hantera att körfilen delar sig, genomföra filbyte och köra om andra fordon.

Föraren behöver inte hantera gas, broms eller styrning. Det minskar tröttheten under långa resor och möjliggör att föraren håller fokus på omgivningen för att uppnå säkrast möjliga körning. Funktionen ger naturlig och mjuk körning under en lång rad varierade omständigheter, inklusive kurvor, i tät trafik och när andra fordon passeras.

Körassistans med människan som utgångspunkt

SKRÄDDARSYDD ASSISTANS

Vid körning jämte ett annat fordon eller vid omkörning håller sig bilen i sin fil och upprätthåller ett korrekt avstånd åt alla håll. När ett brett fordon ska passeras, en situation som kan skapa oro på grund av det ringa utrymmet, håller sig bilen med Advanced Driving längre ifrån.

FILER SOM GÅR SAMMAN

När två filer går ihop till en minskar bilen hastigheten i god för att smidigt låta andra fordon byta fil.

FILBYTE OCH PASSSERING AV FORDON

När systemet ser att ett filbyte är möjligt håller föraren i ratten och bekräftar filbytet för att genomföra det automatiskt. Föraren kan också uppmana systemet att byta fil genom att aktivera körriktningsvisaren.

FÖRARKAMERA

Systemet använder en kamera för att registrera förarens tillstånd, exempelvis förarens blick och om ögonen är öppna eller stängda, siktlinjen och körställningen. Om systemet upptäcker att föraren tittar åt sidan eller har stängda ögon aktiveras en varning.

Om systemet upptäcker trötthet eller att förarens aktivitet minskar kommer en ljudvarning, säkerhetsbältet vibrerar, head up displayen blinkar och och en app kommunicerar med föraren för att få denne att åter bli aktiv i körningen.

Olycksprevention

NÖDBROMS

Utöver millimetervågsradarn och stereokameran i tidigare system kombinerar det nya systemet information baserad på data från en teleskopisk kamera, LiDAR, med högprecisionskartor för att upptäcka fordon i samma körfält tidigare än det förra Pre-collision Safety system. Om systemet upptäcker risk för en kollision varnas föraren med både visuella (i head up-displayen) samt ljudliga varning. Om risken för en kollision är överhängande bromsar bilen automatiskt och stödjer föraren i att undvika olyckan.

OM FÖRAREN NÖDSTÄLLS

Om förarens körställning ändras så att personen verkar ihopsjunken eller om föraren inte reagerar på varningssignalerna och inte heller manövrerar bilen tar systemet över och minskar gradvis hastigheten samtidigt som kringvarande förare varnas med varningsblinker. Bilen stannas helt i körfilen eller vid kanten. När bilen stannats öppnar systemet dörrarna och kontaktar automatiskt HELPNET för att larma om assistans.

Advanced Drive illustreras översiktligt i videoklippen som du kan se här nedanför.

Spara artikeln