Toyota och miljön

Redan före millennieskiftet tillverkade Toyota sina första elektrifierade fordon. Faktum är att redan 1963 införlivades den första miljökommittén i företaget med målet att minska transporternas miljöpåverkan.

1997 lanserades världens första serietillverkade hybrid, Toyota Prius.

Prius lade grunden för Toyota-koncernens framtida och nuvarande modeller, såväl de helt eldrivna som plug in-hybriderna och bränslecellsbilen Mirai.

Vi tycker däremot inte att det är en bra lösning att en liten del av världens bilister ska ha tillgång till en stor del av världens batteriresurser, särskilt inte när det råder brist på batterier. Det är först när en stor grupp användare får tillgång till teknik för minskad klimatpåverkan som vi kan se en verklig global skillnad. Så i stället för att batterikapaciteten reserveras till ett fåtal fordon som säljs genom subventioner i välfärdsländer, vill vi sprida tekniken och ge så många som möjligt tillgång till våra elhybrider. Just eftersom de snabbt och effektivt minskar transporternas miljöpåverkan.

Som globalt företag är vi också väl medvetna om att förutsättningarna för elektrifierade fordon skiljer sig kraftigt mellan olika länder och regioner. Det kan vara ojämn tillgång på elektricitet, kallt klimat, infrastruktur, energipolitik och naturliga förutsättningar som påverkar fordonsvalet – men det spelar ingen roll hur bra en teknik är om den inte kan användas av många.

Därför måste vi som företag erbjuda en rad olika miljösmarta fordon anpassade för varje lands förutsättningar. I Sverige är redan 80 procent av försäljningen elhybrider och till 2025 räknar vi med att sälja 5,5 miljoner elektrifierade fordon världen över. Dessutom ska den årliga försäljningen av nollemissionsbilar 2030 vara minst en miljon fordon.

Genom att erbjuda flera olika typer av tekniker – elhybrider, plug in-hybrider, bränslecellsfordon och batteribilar – kan vi använda rätt typ av bränsle för varje resa och därmed minimera miljöpåverkan. Det vill säga mindre batterifordon för stadsnära eller regionala transporter, elhybrider för dem som saknar laddinfrastruktur, laddhybrider för dem som vill klara vardagsresorna på el samt bränslecellsfordon för längre sträckor och tyngre fordon.

För att nå framtidens miljömål är det helt enkelt nödvändigt att använda alla till buds stående tekniker. Därför finns det inte heller något motsatsförhållande mellan bränslecellsfordon och batterielbilar. Vi måste ha båda teknikerna – men vi behöver använda dem på rätt sätt.

Med dagens batteriteknik är det både dyrt och resurskrävande att bygga batterier. En kilowattimme motsvarar enligt Svenska miljöinstitutet (IVL) mellan 61 och 106 gram koldioxid – vilket innebär att en mellanstor elbil har släppt ut motsvarande fem ton koldioxid innan den ens rullat en meter. Med det inte sagt att batterier är fel. Tvärtom kan det vara en perfekt lösning i vissa typer av fordon, särskilt sådana med mindre batterier för kortare resor i känsliga stadsmiljöer. Vi måste bara använda batterierna på rätt sätt.
 

Toyota-koncernen har antagit några av branschens tuffaste miljömål. Till 2050 ska företaget inte bara minska nya bilars utsläpp med 90 procent från 2010 års nivåer.

Dessutom ska det vara noll CO2-utsläpp från våra fabriker och noll nettoutsläpp under hela bilens livscykel. Från tillverkning till skrotning.

Vid en presskonferens i Tokyo i december 2021 berättade koncernchefen Akio Toyoda att företaget kommer at investera 2 biljoner yen (cirka 160 miljarder kronor) i batteriutveckling framöver.

Han berättade även att alla fabriker ska vara koldioxidneutrala 2035.

Noll CO2-utsläpp från nya bilar

Toyota utmanar sig själv att minska CO2-utsläppen från sina fordon med 90 % jämfört med 2010 års nivåer, fram till år 2050. Vi ska främja utvecklingen och bana vägen för nästa generations fordon.

En hållbar mobilitet är en mobilitet som är tillgänglig för allmänheten. Toyota arbetar därför för att göra den hållbara tekniken tillgänglig för ett större antal, samt uppmuntrar utvecklingen av nödvändig infrastruktur.

Noll CO2-utsläpp från bilens livscykel

CO2-utsläppen från bilarnas livscykel – det vill säga allt från tillverkning av material och reservdelar, till användning, bortskaffande och återvinning av fordonen – ska elimineras från år 2050.

 

Noll CO2-utsläpp från fabriker

Bilar producera inte bara koldioxidutsläpp när du kör dem, utan även vid tillverkningen i våra fabriker. Vi har en strategi för att uppnå noll koldioxidutsläpp i våra fabriker, med fokus på att förbättra den teknik vi använder och att byta till alternativa energikällor.

Genom att rationalisera våra tillverkningsprocesser för att göra dem kortare så produceras mindre koldioxid. Vi kommer att göra våra anläggningar mer energieffektiva, övergå till förnybara energikällor, såsom sol- och vindkraft, och nyttja den koldioxidsnåla vätegasenergin.
 

Minimera och optimera vattenanvändningen

Världens vattenbehov växer snabbt. Det är därför viktigt att minska den mängd vi använder vid tillverkning av våra produkter och att vi återanvänder så mycket vi kan.

Genom att ökad användning av regnvatten, återanvändning av vatten samt att säkerställa att spillvatten från Toyotas fabriker är renare än vattnet i omgivande lokala vattendrag, bidrar vi till att spara på våra resurser.Eftersom vattenmiljön varierar mycket över de globala regionerna där vi är verksamma, säkerställer vi att åtgärder vidtas med hänsyn till lokala behov.
 

Etablera återvinningsbaserade samhällssystem

Målet är att bidra till ett samhälle och system som bygger på återbruk. Konkret handlar det om att etablera återvinningsprojekt som säkerställer ett säkert och miljöriktigt omhändertagande av uttjänta fordon, att använda mer biomaterial samt att öka livslängden för olika komponenter.
 

Verka för ett hållbart samhälle

Toyotas engagemang för miljön har alltid sträckt sig utanför den egna verksamheten. Vi driver projekt – stora som små – runt om i världen, på alla nivåer i vår organisation, för att ge vårt bidrag till en positiv samhällsutveckling.

Det gör vi bland annat genom plantering av träd i områden med ökenutbredning, men också genom samverkan med organisationer som arbetar för en hållbar utveckling i olika former. Genom att vara en god samhällsmedborgare, vill vi bidra till ett hållbart samhälle i samklang med naturen.
 

När Akio Toyoda presenterade Toyotas plan för batterielektriska bilar vid presskonferensen i december 2021 sade han bland annat så här:

”Vi lever i en diversifierad värld och i en era då det är extra svårt att förutsäga framtiden. Därför är det svårt att tillgodose alla önskemål med en enda gemensam lösning. Det är därför Toyota avser att tillhandahålla flera olika lösningar för våra kunder runt hela världen. Vår uppfattning är att elektrifierade fordon kan delas in i två kategorier, beroende på vilket energislag de använder. Den ena kategorin är koldioxidminskande fordon. Om energin som driver fordonen inte är grön, kommer användningen av det elektrifierade fordonet inte att resultera i nollutsläpp av koldioxid. Den andra kategorin är koldioxidneutrala fordon. Dessa fordon drivs av energi som är grön och ger nollutsläpp av koldioxidutsläpp under hela bilens användning. Inom Toyota kommer vi att göra vårt yttersta för att förverkliga sådana fordon.”