Toyotas system för att avvärja oavsiktliga gaspådrag

Bilen förstår om föraren gasar hårt medvetet – eller om det sker av misstag.

Toyota har utvecklat en funktion som ska minska risken för oavsiktliga gaspådrag eller onormal acceleration. Systemet kallas Acceleration Suppression Function. Det bygger på insamlad data från uppkopplade bilar och kan upptäcka samt kontrollera accelerationen. Toyota kommer att bygga in funktionen i nya bilar och även eftermontera den i vissa bilar med start sommaren 2020 i Japan.

2012 introducerade Toyota en funktion kallad Intelligent Clearance Sonar (ICS), som bidrar till att avvärja allvarliga olyckor och minska skador som uppkommer av felaktigt handhavande av gaspedalen. Funktionen finns för närvarande i 32 bilmodeller, motsvarande 83 procent av modellprogrammet. 2018 lanserade Toyota möjligheten till eftermontering av systemet för vissa modeller.

Systemet kan nu installeras i 12 modeller och den 31 december 2019 hade totalt 20 300 fordon fått funktionen inbyggd. Dock fungerar dessa system enbart när sensorerna upptäcker hinder i form av andra fordon eller husväggar. Toyotas nyutvecklade funktion kommer att kontrollera gaspådraget även när inga hinder finns i vägen.

Toyota började med att undersöka verkliga olyckor där det konstaterats att felaktigt handhavande av gaspedalen varit orsak, i synnerhet sådana där gaspedalen tryckts i botten. Händelseförloppet och karaktären vid dessa situationer kunde sedan jämföras med data insamlad från uppkopplade bilar.

Genom att sortera bort de tillfällen då föraren medvetet accelererat hårt, exempelvis ut från högersvängar eller efter ett tillfälligt stopp, har Toyota kunna identifiera och beräkna de tillfällen då gaspedalen använts på ett onormalt sätt.

Genom att kombinera ICS med den nya funktionen, Acceleration Suppress Function, anser Toyota sig kunna reducera antalet olyckor ytterligare. Det handlar bland annat om olyckor på parkeringsplatser. Toyota planerar även att dela användningen av funktionen, bland annat med andra fordonstillverkare.

Trots den minskande dödligheten på grund av trafikolyckor i Japan är det ändå 3 000 liv som går till spillo varje år. Toyota avser att bidra till att helt eliminera trafikolyckor med dödlig eller skadlig utgång. Det är det slutgiltiga målet för ett mobilt samhälle. Det ska ske med tre grundstenar som fundament

 1. genom förbättringen av bilars säkerhet, bland annat införandet av denna nya funktion samt senaste generationen Toyota Safety Sense,
 2. genom utbildning av människor, bland annat Support Toyota-programmet som ökar kunskapen om säkerhetsfunktioner,
 3. genom att förbättra säkerheten i trafikmiljön.

Utvecklingen av Toyota Sense

Aktiva system som stöder föraren

Toyota Safety Sense är ett paket med säkerhetsutrustning som introducerades 2015. Data från olyckor i Japan, USA och Europa används för att möjliggöra de tre funktioner som bidrar till att undvika eller mildra skador vid allvarliga trafikolyckor: Pre-Collision System (PCS), Lane Departure Alert (LDA) och Automatic High Beam (AHB).

Toyotas mål är att helt eliminera trafikolyckor med döda eller skadade. Toyota har vidareutvecklat Toyota Safety Sense baserat på att dels sprida paketutrustningen, dels att göra systemen mer anpassningsbara.

 • I slutet av 2017 var nästan alla passagerarbilar som Toyota sålde i Japan, USA och Europa försedda med Toyota Safety Sense.
 • 2018 lanserade Toyota den andra generationen av Toyota Safety Sense. Tack vare bättre teknik i sensorerna kan det nya systemet bland annat upptäcka fotgängare även i mörker, samt cyklister som korsar vägen i dagsljus. Toyota har även förbättrat systemets aktiva förarsupport genom införandet av Lance Tracing Assist (LTA). Nya Yaris, som börjar säljas under 2020, är utrustad med ett pre collision-system som dessutom kan undvika kollisioner och minska skadorna vid olyckor i korsningar, genom att upptäcka bilar vid högersvängar samt upptäcka fotgängare som korsar gatan vid både höger- och vänstersvängar.

Totalt har 4,3 miljoner Toyotabilar i Japan och mer än 16 miljoner i 108 andra länder utrustats med Toyota Safety Sense.

För att ytterligare förstärka systemets möjligheter att undvika och mildra skadorna vid allvarliga trafikolyckor kommer Toyota att tillföra fler funktioner. Mer specifikt handlar det om att många av de funktioner som finns i Lexus Safety System +A, som lanserades med Lexus LS 2017, kommer att införas även i Toyota Safety Sense.

 • PCS (Emergency Steering Assist)
  När systemet upptäcker en fotgängare som plötsligt rör sig ut i vägbanan kan det styra bilen för att undvika kollision samtidigt som det håller bilen kvar i den ursprungliga filen.
 • Driver Emergency Stop Assist
  Systemet varnar föraren om det upptäcker att ratten gaspedalen eller bromsarna inte aktivt används, exempelvis om föraren råkar ut för sjukdom. Samtidigt varnar systemet omgivningen genom att använda signalhornet och tända varningsblinkern. Systemet bromsar gradvis bilen till stillastående. När fordonet stannar kontaktar systemet automatiskt HELPNET, för att tillkalla hjälp så snabbt som möjligt.
 • LTA och Dynamic Radar Cruise Control (med Curve Speed Reduction Function)
  LTA kombinerar AI-teknik med kamerabaserad igenkänning av vita kantmarkeringar för att åstadkomma en mer stabil och bekväm körning. Det anpassar bilens hastighet inför kommande kurvor så att g-krafterna hålls konstanta. Det hjälper även till att minimera påverkan i tvära kuvor samt vid körning i tunnlar.

Toyota planerar att lansera det nya Toyota Safety Sense med ovanstående funktioner under 2020.

Toyotas avancerade parkeringshjälpsystem

Hittar parkeringsfickan och parkerar

Advanced Park, Toyotas avancerade system för parkeringshjälp, finns tillgängligt i nya Yaris. Systemet ger 360-graders uppsyn runt bilen, det kan upptäcka parkeringsfickor, manövrera styrning, gaspådrag och broms samt parkera bilen mjukt och precist.
Systemet är utformat för att vara lättanvänt och kan därför tilltala alla typer av förare. När systemet är aktiverat behöver föraren endast välja växel. Om föraren av någon anledning råkar trampa på gaspedalen bromsas bilen automatiskt.

Spara artikeln